Ærø Plus' valgprogram!

Download ÆrøPlus' valgprogram som pdf

 

ÆrøPlus er en lokal liste med høje ambitioner og med friskt gåpåmod.
Målet er at balancere en visionær nutid med en bæredygtig fremtid: Vi vil tage hånd om Ærø,
som vi elsker, og vi vil turde tænke nyt. Vi vil kæmpe for øen som selvstændig kommune
og lade os inspirere til en stadig bedre fremtid for vores Ø.


ÆrøPlus ønsker en debat mellem politikere, der viser respekt for forskellige holdninger. Vi vil gå foran
med ordentlig tone og i åben dialog. Vi vil lytte til dine ønsker og idéer. Vi har samlet et katalog over
visioner: “+VISIONER” og vil med glæde modtage nye forslag til tiltag i kommunen.


Du kan skrive til os på: www.facebook.com/aeroeplus.


Vi vil arbejde for at Ærøs forespørgsler bliver båret hele vejen til Christiansborg og sørge for at være i
vedvarende kontakt med landets centrale beslutningstagere: Ministre, folketingsmedlemmer og
regionspolitikere.


Vi glæder os over, at der de seneste år er tilflydt midler fra fonde og ministerier til udvikling af Ærø.
ÆrøPlus vil arbejde for, at kommunen etablerer en permanent funktion til at opsøge yderligere
tilgængelige midler.


Vi vil skabe økonomi i kommunen ved:


1. At skabe de bedst mulige vilkår for bosættelse - gennem udvikling af erhverv, iværksætteri og kreativitet
2. Bedst mulige uddannelsesvilkår og fokus på seniorer som et aktiv
3. Branding af Ærø: gennem egne produkter, områdets naturværdier og det maritime liv
4. Større selvforsyning og grøn energi
5. Fokus på at skaffe fondsmidler og øget turisme med omtanke for det lokale liv


ÆRØPLUS ER


1. EN LOKALPOLITISK LISTE:
ÆrøPlus er en lokalpolitisk liste, som vil arbejde for at udvikle og styrke væksten på øen. Vi vil
være visionære med respekt for øens historie, natur, kultur og miljø.


2. UAFHÆNGIG AF PARTIPOLITIK:
ÆrøPlus er ikke bundet af landspolitiske holdninger og beslutninger. Vi er uafhængige af de
politiske partier og kan derfor fokusere udelukkende på udvikling af Ærø.

3. ÆRØPLUS HAR FOKUS PÅ HELE ØEN:
Vi vil, at kommunalbestyrelsen skal træffe beslutninger, der er til gavn og glæde for hele øen. Vi
ved, at der er egnsspecifikke og naturgivne kendetegn, vi skal værne om. Men vi ved også at Ærø’s
lokalområder kan arbejde sammen. Vi vil skabe grobund for dialog og værne om de egnsspecifikke
forhold.


4. SAMMENHOLD SOM DRIVKRAFT:
ÆrøPlus har mangfoldighed og sammenhold i centrum. ÆrøPlus vil fremme og styrke en
udvikling af øen, der skal tilrettelægges sådan, at øen bliver ved med at være et trygt og rart sted at
bo uanset alder, køn, etnicitet og baggrund. Vi vil favne så mange som muligt på Ærø, og tror på at
vi kommer længst ved at stå sammen.


Her følger de forslag, som ÆRØ PLUS vil arbejde for:


ÆRØ - Børnenes Ø

1. OPVÆKST I TRYGGE RAMMER:
Ærø skal være kendt lokalt såvel som nationalt for sit nære og trygge miljø for børns opvækst.

2. Nærhed sættes i centrum for pasningsordninger, og geografisk afstand skal ikke blive et problem
for småbørnsforældre. Vi vil have pasningstilbud over hele øen.

3. Vi vil, at en tryg opvækst styrkes gennem rig mulighed for et aktivt fritidsliv. Vi understøtter
derfor foreninger over hele øen, der tilbyder mulighed for forskellige aktiviteter for børn.

4. SIKRING AF HØJT FAGLIGT NIVEAU:
ÆrøPlus vil arbejde for bevillinger til fortsat uddannelse af de personer, der dagligt arbejder med
øens børn. Vi ønsker, at institutionernes faglige niveau skal ligge i den bedste tredjedel i Danmark.
Den viden og det engagement, der allerede findes er en væsentlig faktor i grundlaget for de bedst
mulige vilkår for børn såvel som personale.

5. ATTRAKTIVE INSTITUTIONER:
ÆrøPlus har fokus på egenbetalingen til kommunens børneinstitutioner og vil arbejde for, at
forældrebetalingen ligger i den laveste tredjedel af Danmarks kommuner, uden at kvaliteten
forringes.

+VISIONER:
● Naturhold i Ærøs børnehaver.
● Fokus i skolen på: Iværksætteri, Ærøs natur og historie, den maritime arv og det
historiske fællesskab med Sønderjylland og Nordtyskland. Støtte til temadage,
oplægsholdere og ture.
● Fleksibilitet omkring pasningen af børn også ved pasning af barn i eget hjem.

 

ÆRØ - Ungdommens Ø

1. UNGE KAN SKABE NYT:
ÆrøPlus vil arbejde for, at aktive unges stemmer bliver hørt, så også de kan medvirke til øens
udvikling og vækst. Vi vil arbejde for at få en ungdomspolitik i kommunen, hvor de unge er med
til at forme politikken.

2. ÆrøPlus ønsker et aktivt og respektfuldt samarbejde med øens Ungdomsråd. Ud fra initiativer fra
de unge vil vi arbejde for at styrke Ungdomsrådets indflydelse.

3. ET FRIT OG SPÆNDENDE UNGDOMSLIV:
ÆrøPlus vil sikre gode muligheder for et aktivt ungdomsliv på øen. Dette gælder ikke mindst
sikring af transport til fritidsaktiviteter. Vi vil derfor arbejde for, at øens bustrafik indrettes således,
at den giver lige muligheder for deltagelse uanset bopæl.

4. Vi vil have, at der aktivt arbejdes med et alkoholfrit ungdomsmiljø. Vi vil sætte ind således, at
kommunen styrker indsatsen for at løse misbrugsproblemer på øen.

+VISIONER:
● Støtte til et selvstyret kreativt ungdomshus.
● Tilbud om gode lokale uddannelsesmuligheder: Tæt samarbejde med
Navigationsskolen, HF/VUC, Ærø Efterskole og andre partnere.


ÆRØ - Seniorernes Ø

1. DET SKAL VÆRE GODT AT BLIVE GAMMEL:
Ærø skal være kendt i Danmark som en ø, hvor det er godt at blive gammel. Ærø har gode
erfaringer med tilflytning af aktive seniorer, da disse bidrager med både økonomi og aktiv
deltagelse i øens sociale og kulturelle liv. Vi ønsker fortsat at have en strategi for at tiltrække disse.

2. Ærø Kommunes tilbud til ældre skal være alsidige og i så høj grad som muligt tilpasses den enkelte,
sådan at også alderdommen på Ærø indeholder høj livskvalitet.

3. Vi støtter op om borgernes valg, når det drejer sig om ”længst muligt i eget hjem” eller et valg om
plejehjem.

4. VÆRDIG PERSONLIG BEHANDLING:
Værdig, personlig behandling ser ÆrøPlus som et vigtigt fundament: Både når det gælder
personlig pleje og rengøring i eget hjem. Visitationen skal som altid ske i åben dialog med den
ældre.

+ VISIONER:

● Støtte og faciliteter til “senior-selvhjælpsgrupper” omkring indkøb,
reparationer og sociale aktiviteter.
● Generationsmøder gennem børnehavebesøg på plejehjem. Møder mellem
ældre og unge evt. i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen.
● Udbredelse af 2-rums boliger på øens plejehjem. Ombygning af nuværende
plejehjem til denne standard.
● Tilbud til ældre om en daglig tur ud i naturen via plejehjem og hjemmehjælp.
● Dagcenter i Marstal åbnes for selvhjulpne seniorer fra hele øen.
● Åbne spiseaftner på plejehjem med sund mad og sociale aktiviteter.


ÆRØ - Den Sunde Ø

1. FOREBYGGELSE AF MISBRUG:
ÆrøPlus vil fremme et sundt liv for alle på Ærø gennem en aktiv forebyggelsespolitik. Vi vil skabe
platforme for forebyggelse af livsstilssygdomme og forebyggelse af misbrug.

2. Kommunen skal have særligt fokus på børn og unge, der vokser op tæt på misbrug. ÆrøPlus vil
understøtte et aktivt børne- og ungdomsliv. Ved at investere i børns trivsel kan vi reducere
risikoen for, at de senere hen udvikler problemer.

3. Vi vil arbejde for, at kommunen sætter aktivt ind mod misbrugsproblemer. Kommunen kan i
højere grad være opsøgende over for den enkelte. Anonymitet er en ømtålelig problemstilling, som
ÆrøPlus vil arbejde for at finde gode løsninger på.

4. ÆrøPlus vil arbejde for en holdningsændring over for spirituskørsel.

5. ÆrøPlus vil sætte fokus på at forebygge og stoppe mobning både i skole og på arbejdspladser og på
de sociale medier.

6. LOKALT SYGEHUS BEVARES:
ÆrøPlus kræver, at øens sygehus bevares og optimeres, således at alle på øen kan føle tryghed
omkring akut opstået sygdom og behandling heraf.

7. ÆrøPlus kræver en tilstrækkelig dækning af ambulancer og beredskab på Ærø, således at alle akutte
behov dækkes tilfredsstillende og på niveau med resten af Danmark. Der skal prioriteres ekstra
beredskab i bagvagt.

+ VISIONER:
● Mulighed for telebehandling i eget hjem.
● Ambulante konsultationer tilbydes i bredere omfang som telekonsultation. Ved komplicerede forløb, stilles mulighed for koordinering via en sygeplejerske.
● Muligheden for at modtage kemoterapi på Ærø udvides. Dette kan ske med telemedicinsk støtte fra Odense Universitetshospital
● Styrkelse af øens idræts- og fritidstilbud.
● Information og vejledning om håndtering af online-mobning.
● Samarbejde mellem traditionelle og alternative behandlingsformer. Skabelse af et nytænkende, holistisk orienteret center, hvor sygehus, sundhedscenter og alternative behandlere deler lokaler og netværk.

 

ÆRØ - Frivillighedens Ø

1. FRIVILLIGHEDSPOLITIK:
Ærø er kendt for det engagerede frivillige arbejde i mere end 150 foreninger - også indenfor sociale
og humanistiske områder. ÆrøPlus vil tage initiativ til, at der udarbejdes en frivillighedspolitik i
samarbejde med de frivillige organisationer.

2. ÆrøPlus vil støtte øens frivillige arbejde gennem økonomisk støtte og vejledning.

3. Frivillige, der engagerer sig i arbejde inden for kommunale rammer, er naturligvis dækket af en
kommunal forsikring i udførelsen af deres arbejde.

+VISIONER:
● Oprettelse af et ‘frivillighedsråd’.
● Den landsdækkende ”frivillig fredag” etableres som festdag for øens frivillige til
anerkendelse for det arbejde, de frivillige udfører.


ÆRØ - Kreativitetens Ø

1. Ærø skal fortsat være kendt i Danmark som øen med et alsidigt og blomstrende kulturliv.
ÆrøPlus vil arbejde for at give de bedst mulige rammebetingelser for kunst og kultur. En
bosætningsstrategi rettet mod udøvende kunstnere kunne være interessant og fornyende.

2. ÆRØ SOM KULTURELT FYRTÅRN:
ÆrøPlus vil støtte kulturelle aktiviteter og sikre nye muligheder for, at øen fortsat kan være et
fyrtårn for alle former for kultur. Vi bakker op om en kultur baseret på folkelige initiativer, som er
åbent tilgængelige for alle på Ærø.

3. Øens biblioteker er en bastion for øens kulturliv. Vi vil bevare den fleksible åbningstid til glæde
for lånerne. Vi vil arbejde for, at bibliotekerne bliver centre for formidling af nyheder og
information om lokalområdet.

4. FILM PÅ ÆRØ:
For filmproducenter er Ærø et attraktivt sted at optage, da øens traditionelle hjælpsomhed og
naturskønhed gør produktioner oplagte. Potentialet for film optaget på Ærø er stort, og vi vil
ruste kommunen til de fremtidige produktioner, som allerede er planlagt.

5. FOKUS PÅ NATUR:
Kultur forstår vi også som øens natur. Vi vil bringe et større fokus på vedligeholdelse af og
respekt for øens særlige naturområder og landskabelige værdier.

+ VISIONER:
● Aterlier- og produktionsfaciliteter i en del af kommunens bygninger. f.eks. den gamle brandstation i Ærøskøbing, Torvecentret i Marstal eller aktivitetshuset i Søby.
● Samarbejde med eksempelvis Film Fyn. Etablering af en støttefunktion for filmselskaber.
● Etablering af en årlig ”Kulturdag”, hvor øens mangfoldighed af kreativitet, litteratur, teater, sang, musik, kunst og kropsudfoldelse præsenteres.
● Bibliotekernes rolle ændres løbende til center for formidling. Lokalt selvbetjent informationscenter i aktivitetshuset i Søby med adgang til computer og aviser.
● Bevaring og udvikling af Søbygaard som kulturelt centrum for kreativitet, musik, teater og kunst. Inklusiv formidling af historien om øens tilknytning til Hertugdømmerne Slesvig-Holsten.
● Ansøgning om Ærøskøbing til Unescos liste over ”Cultural Heritage.”


ÆRØ - Mulighedernes Ø

1. UDVIKLING AF DET MARITIME POTENTIALE:
Ærø har stolte maritime traditioner. Vi vil sørge for, at der bygges videre på at udvikle og bevare det maritime potentiale. Bygning, reparation og servicering skal være et pejlemærke for Ærø.

2. Vi vil arbejde for, at Ærø skal være et af Danmarks førende maritime uddannelsessteder.

3. Ærøs landbrug bidrager i stort omfang til øens omsætning og vækst. Vi ønsker at støtte landbrugets muligheder inden for lovgivningens rammer og under hensyn til naturen.

4. ÆrøPlus støtter etablering af nye virksomheder inden for fødevareproduktion, specielt hvis de har fokus på bæredygtighed og økologi.

5. IVÆRKSÆTTERI, FOR ØENS FREMTID:
Iværksætteri er nødvendigt for øens fremtid. ÆrøPlus vil støtte iværksættere med etablering og fremdrift.

6. TURISMEVÆKST MED OMTANKE:
ÆrøPlus ser øens turisme som en væsentlig indtægtskilde og værdsætter øens mange private
turismeaktører. Kommunen skal støtte målrettet markedsføring og give de bedste
rammebetingelser for en fortsat udvikling af øens turisme. Samtidig er kommunen garant for, at
udviklingen sker inden for rammer, der beskytter øens natur og identitet. Tiltag til vækst i
turismen skal ikke kun tænkes som brugbare for turister, men skal også kunne benyttes af øens
beboere i hverdagen.

7. ÆrøPlus vil bakke op om etablering af offentlige og private initiativgrupper inden for maritime
erhvervsområder, turisme og fødevareproduktion.

8. ÆrøPlus ser, at kun gennem inspiration og samarbejde med udenøs virksomheder kan vi styrke
vores egen vækst. Vi vil øge samarbejdsmuligheder både internt og eksternt.

9. ÆRØ SOM GATEWAY TO EUROPE:
ÆrøPlus vil bygge øens vækst tættere sammen med den udvikling, der sker i Sønderjylland. Den
kommende elfærge styrker forbindelsen til det dansk-tyske motorvejsnet, til Billund Lufthavn, til
Flensborgs jernbanestation og til Hamborg. Vi vil brande Ærø som ”Gateway to Europe”.

+ VISIONER:
● Velfungerende internetadgang på hele Øen.
● Fortsat udvikling af Søby Havn med vækstmulighed for havnens virksomheder og Søby Værft. Opbakning og støtte til udvidelse af havnen.
● Marstal Havn udvikles til maritimt innovationscenter med baggrund i øens maritime traditioner, gerne i samarbejde med Søfartsmuseet og Navigationsskolen.
● Oprettelse af frivilligt mentorkorps med erfaring fra opbygning og/eller lederskab af virksomheder til sikring og optimering af nye iværksættere og etablerede virksomheder på Ærø.
● Samarbejde med bla. Fremtidsfabrikken i Svendborg og Alsion i Sønderborg.

 

ÆRØ - Den Tilgængelige Ø

1. LANDEVEJSPRINCIP HELE ÅRET:
ÆrøPlus vil arbejde for ”landevejsprincippet” hele året. Også i sommerperioden.

2. ÆrøPlus vil ikke stille forhindringer i vejen for private færgeforbindelser til og fra Ærø på ruter, som i dag ikke besejles af kommunale færger. Vi er åbne overfor private iværksættere, der ønsker vækst og udvikling for hele øen. Nye tiltag kan føjes til uden at erstatte den nuværende tilgængelighed.

3. Vi forholder os afventende omkring eventuelle nye færgeruter. Såfremt et privat initiativ bliver
etableret, ønsker vi et konstruktivt samarbejde omkring billettyper, billettering og fartplaner.
Derudover støtter vi en retfærdig fordeling af midler fra ”Landevejspengene”.

4. INDBYDENDE HAVNE:
ÆrøPlus erkender, at øens havne er vores forbindelse til omverdenen. Vi prioriterer derfor, at
vores havne er klar til og udformet således, at modtagelsen fremstår indbydende, og at der er
tydelig information til rådighed for besøgende.

5. VI DRØMMER OM ELEKTRISKE FLYVEMASKINER:
ÆrøPlus vil arbejde for, at al transport til og fra øen er i en stadig udvikling. Vi vil arbejde for at
optimere havne, færger såvel som flytransport. Nytænkning af transport til og fra Ærø og ligeledes
produktion af transportmidler på øen kan være en fremtid, som vi kan foregribe.

6. Offentlig transport på øen med fokus på tilgængelighed og færgeafgange, ser vi som et muligt
område at optimere, også gerne med udgangspunkt i grøn energi.

+VISIONER:
● De kommunale tvillingefærger til Svendborg udskiftes til el-færger. Med udgangspunkt i den viden vi får fra el-færgen i Søby.
● Fleksibelt billetsystem. Trafiksvage afgange udnyttes bedre, gennem indførelse af afgange til nedsat pris.
● Færgerne kan i højere grad fungere som fremskudte ambassadører med høj service, moderne betjening, fokus på ærøske produkter og aktiv turistinformation i højsæsonen.
● Udvidelse af buskøreplanen til også at dække sene sociale og kulturelle aktiviteter.
● ”Bus til alle færger” i Fynshav i samarbejde med Sydtrafik og Sønderborg Kommune.
● Fast belægning på flyvepladsen, så større fly kan lande der.
● Ærø som prøvested for elektriske fly.
● Iværksættelse af kommunale forsøg med selvkørende el-drevne busser på strækninger med mindre trafik.

 

ÆRØ - Den Trafiksikre Ø

1. GODE CYKELRUTER:
ÆrøPlus vil arbejde for at udbygge og vedligeholde øens net af cykelruter. Der skal sættes fokus på
at sikre de bløde trafikanter.

2. Vi vil bevare de gratis busser og fortsat sikre busforbindelser til alle øens færger ved hver ankomst
og afgang.

3. HANDICAPVENLIGE OG ELEKTRISKE BUSSER:
Vi vil arbejde for, at der indenfor en overskuelig fremtid indføres handicapvenlige busser, at der
sker en løbende udskiftning til elektriske busser og at der kan medtages cykler.

4. ÆrøPlus vil arbejde for etablering af en velfungerende cykelordning ved samtlige færgehavne og på
andre udvalgte steder. Dette ser vi gerne ske i samarbejde med øens cykeludlejere.

+VISIONER:
● Udbygning af cykelstierne så de største veje så vidt muligt gøres fri for cykeltrafik.
● Etablering af fast belægning på cykelstien over Drejet.


ÆRØ - Den Venlige Bosætningsø

1. BEFOLKNINGSTALLET OP:
Vi ønsker aktivt befolkningstallet op på Ærø. ÆrøPlus vil støtte fremtidige kampagner for at
tiltrække flere nye indbyggere, også fra områder uden for Danmark.

2. STRATEGI FOR JOBS:
Bosætning skal ses i sammenhæng med jobskabelse, derfor vil ÆrøPlus lave en opdateret strategi
for skabelse af jobs i det etablerede erhvervsliv og for nye jobmuligheder.

3. En fortsat opdatering af bosætningsvelkomsten skal sikre god og hurtig social integration i det
ærøske samfund og dermed sikre, at nye tilflyttere bliver permanente beboere.

+VISIONER:
● Velkomstboliger, som i Bregninge, udbredes til flere byer på Ærø.
● Intensivering af nedrivning af ubrugelige bygninger over hele øen til forskønnelse.

 

ÆRØ - Den Grønne Ø

1. ROLLEMODEL FOR GRØN ENERGI:
ÆrøPlus ser Ærø udviklet til rollemodel for grøn energi. Vi ønsker at styrke øens biodiversitet og
at bruge øens egne naturlige ressourcer mest muligt. Vi vil leve på Ærø, så det ikke går ud over
vores børn og børnebørn.

2. ÆrøPlus ønsker, at vores vedvarende energiforsyning udbygges. Der skal i fremtiden være plads til
både sol-, vind- og bølgekraft samt jordvarme og biomasse.

3. Fremtidige vindmøller skal være havvindmøller, dog kan nuværende landbaserede vindmøller
udskiftes en-til-en med mere energieffektive møller, der ikke er højere end de nuværende.

4. STØTTE TIL LOKAL PRODUKTION:
Kommunens institutioner ser vi gerne gå forrest ved at anvende lokalt producerede varer med
fokus på økologi og bæredygtighed.

5. ÆrøPlus vil arbejde for, at der så vidt muligt plantes træer, buske, krat og blomster, som er til
glæde for øens dyre- og insektliv.

+ VISIONER:
● Udskiftning af kommunens køretøjer til energirigtige modeller.
● Udbredelse af nettet af elbil-ladestandere til flere steder på øen.
● Brugelige kommunale arealer udlægges som selvplejende områder til forbedring af miljø og dyreliv.
● Genbrug evt. gennem socialøkonomiske virksomheder etableret med det formål at begrænse spild.


Ærø Kommune - Den gode arbejdsplads

1. At være øens største arbejdsplads forpligter. En holdning om, at kommunen er til for det enkelte
menneske på Ærø bør gennemsyre den kommunale organisation.

2. KOMMUNEN SOM ROLLEMODEL:
Vi ønsker, at Ærø Kommune skal være rollemodel i forhold til at skabe en motiverende og tryg
arbejdsplads for alle. Vi vil sørge for at anerkende den enkelte medarbejders personlige bidrag. Vi
vil arbejde for, at kommunen er en arbejdsplads med fokus på kvalitet og produktivitet med gode
interne og eksterne relationer.

3. ÆrøPlus vil styrke og sikre en fortsat løbende efter- og videreuddannelse af kommunens
medarbejdere og afsætte rum og tid til supervision og refleksion.

+VISIONER:
● Fleksibel arbejdstid i kommunen.
● Etablering af en selvstændig HR-funktion i kommunen med reference til kommunaldirektøren med fokus på ansættelser og afskedigelser samt sikring af fokus på medarbejderes trivsel og motivation.
● Undersøgelse af muligheden for en vekslende og sund frokostmulighed til kommunens ansatte.


Hvordan ÆrøPlus vil træffe beslutninger i kommunalbestyrelsen

ÆrøPlus vil stemme for eller imod beslutningsforslag, ud fra dette valgprogram. Opstår der situationer, hvor vi ikke har en nedskrevet holdning om det fremsatte punkt, vil vores repræsentanter stemme med udgangspunkt i, hvad der er bedst for flest mulige på øen.

Følgende 5 kriterier er udgangspunkt for listens beslutninger:

1. Er det til gavn for de fleste på Ærø?

2. Forbedrer det livskvaliteten på Ærø?

3. Understøtter det Ærøs ønske om at forblive en selvstændig kommune?

4. Forbedrer det erhvervsmulighederne på Ærø?

5. Forbedrer det mulighederne for bosætning på Ærø?